Do zakończenia promocji pozostało:

Regulamin serwisu obowiązujący do 31.07.2023 r.

§ 1

Informacje ogólne i definicje

 1. Regulamin - niniejszy dokument, skierowany do Klientów, określający zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu. Rejestracja w Serwisie jest jednoznaczna z akceptacją treści Regulaminu.
 2. Serwis - serwis internetowy naukaprzezinternet.pl, dostępny pod adresem internetowym naukaprzezinternet.pl  prowadzony przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawca - Centrum Kształcenia Ustawicznego CANVA z siedzibą w Poznaniu, os. Stefana Batorego 101, 60-687 Poznań. Dane rejestrowe CKU CANVA: wpis nr 5/2014 do ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzony przez Prezydenta Miasta Poznania, REGON: 302713692, NIP: 972-124-93-55.
 4. Klient (zwany także Użytkownikiem) - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2019, poz. 134), tj. w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, za pośrednictwem systemu komunikacji elektronicznej.
 5. Produkt (przedmiot sprzedaży) - przedmiotem sprzedaży jest dostęp drogą elektroniczną przez sieć Internet kursów wspomagających przygotowanie do zdawania egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego. W ramach kursów wspomagających przygotowanie do zdawania egzaminów eksternistycznych Użytkownik otrzymuje dostęp do zasobów internetowej platformy edukacyjnej, zawierającej prezentacje i materiały z zakresu liceum ogólnokształcącego oraz takich narzędzi jak testy, fora dyskusyjne, czaty, poczta elektroniczna oraz doradczy serwis organizacyjno-prawny. Udostępnione w ramach Produktu forum dyskusyjne może być wykorzystywane wyłączenie w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu. Obsługa Serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów nie związanych z działaniem Serwisu.
 6. Korzystanie z Produktu - zalogowanie się do Serwisu w taki sposób, że możliwy jest dostęp do wszelkich treści składających się na zakupiony Produkt.
 7. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 8. Staramy się, aby nasi Użytkownicy byli w pełni zadowoleni ze świadczonych przez nas usług i oferowanych produktów. Stale ulepszamy naszą ofertę i usprawniamy obsługę Użytkowników. Zachęcamy Użytkowników, aby zgłaszali nam swoje uwagi i sugestie ulepszeń dotyczące serwisu naukaprzezinternet.pl oraz naszych usług i produktów. Swoje uwagi Użytkownicy mogą też zgłaszać poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: naukaprzezinternet.pl/kontakt.

§ 2

Wymagania techniczne, ciągłość pracy Serwisu

 1. Poprawne funkcjonowanie Produktu w Serwisie wymaga korzystania przez Użytkownika z urządzenia końcowego (komputer stacjonarny, laptop, notebook lub podobne) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Firefox min. v4, Internet Explorer min. v8, Safari min. v5, Google Chrome min v. 11, Opera min.9. Zaleca się korzystanie z przeglądarki Firefox lub Google Chrome.
 2. Do prawidłowego funkcjonowania Produktu konieczne jest także:
  a. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
  b. włączenie obsługi plików cookies,
  c. włączenie obsługi JavaScript,
  d. włączenie plugin’u Macromedia Flash Player 8.0 lub nowszego - w celu odtwarzania nagrań video,
  e. wymagania programowe: darmowy Acrobat Reader (lub inny program do odczytu formatu pdf), Microsoft Office lub darmowy Open Office.
 3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Serwis funkcjonował prawidłowo i był dostępny bez przerw przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Możliwe są krótkie przerwy w działaniu Serwisu związane z prowadzeniem niezbędnych prac serwisowych.
 4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, o ile spowodowane są siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z urządzeniem końcowym Użytkownika.
 5. W przypadku wystąpienia zawinionej przez Sprzedawcę dłuższej niż 12 - godzinna przerwy w działaniu Serwisu, Sprzedawca zobowiązuje się do wydłużenia ważności abonamentu Użytkownikom o okres przynajmniej dwukrotnie dłuższy od przerwy w działaniu Serwisu.

§ 3

Rejestracja i korzystanie z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga rejestracji – utworzenia konta.
 2. Rejestracja w Serwisie jest darmowa.
 3. Użytkownik, rejestrując się w Serwisie, zobowiązany jest podać prawdziwe dane - pod rygorem prawa Sprzedawcy do natychmiastowego zablokowania lub usunięcia konta. W takim przypadku opłata za nabycie Produktu nie jest zwracana.
 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwe posługiwanie się loginem i hasłem, w tym za jego przechowywanie, utratę lub udostępnianie z zastrzeżeniem, iż materiały składające się na Produkt objęte są zakazem udostępniania osobom trzecim zgodnie z treścią 6 ust. 2.
 5. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy.
 6. Konto Użytkownika, który postępuje niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, może zostać zablokowane lub usunięte. W takim przypadku opłata za nabycie Produktu nie jest zwracana.
 7. W przypadku problemów z korzystaniem z Produktu Użytkownik powinien skontaktować się z obsługą Serwisu poprzez e-mail: 
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr +48 606 350 671. Obsługa telefoniczna Serwisu dostępna jest w godzinach od 9.00 do 19.00 we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem dni świątecznych oraz niedziel niepracujących. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo zmian w godzinach oraz dniach funkcjonowania obsługi telefonicznej serwisu.
 8. Zaświadczenie o statusie kursanta wystawiane jest po 14 dniach od momentu zapisu po przesłaniu wniosku na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  Wniosek o zaświadczenie - pobierz.
 9. Dla osób, które korzystały już wcześniej z Produktu proponujemy możliwość przedłużenia korzystania z nich: Przedłużenie nauki

§ 4

Zasady zawierania i wykonywania umowy sprzedaży

 1. W celu złożenia zamówienia należy w Serwisie wybrać stosowny Produkt i wypełnić wymagane pola formularza zapisu oraz zaznaczyć odpowiednie oświadczenia, deklaracje i zgody w ramach formularza zapisu, a nadto należy zadeklarować formę płatności.
 2. Użytkownik zamawiając wybrany przez siebie Produkt zawiera umowę sprzedaży na odległość, przy czym do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
 3. Potwierdzenie zawarcia umowy otrzymuje Użytkownik w wiadomości e-mail na którą składają się:
  - tytuł wiadomości:
  [ośmioznakowy identyfikator], zapis oczekujący dotyczący Imię i Nazwisko Użytkownika, wartość w zł zapisu
  - treść wiadomości: m. in. wcześniej wpisane w formularzu dane użytkownika oraz wybrane wcześniej kursy.
 4. Nie później niż w terminie 24 godzin w dni robocze od zawarcia umowy, Użytkownik otrzymuje dostęp do kursu instruktażowego z zakresu obsługi Produktu w Serwisie. Dostęp do kursu instruktażowego jest przyznawany pod warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza zapisu.
 5. Dostęp do zamówionego przez Użytkownika Produktu jest przyznawany po zakończeniu przez Użytkownika kursu instruktażowego oraz po otrzymaniu wpłaty przez Sprzedawcę. Dostęp jest przyznawany nie później niż w terminie 24 godzin w dni robocze od momentu wykonania obu ww. czynności.
 6. Po wykonaniu przez Użytkownika kursu instruktażowego oraz dokonaniu płatności Użytkownik otrzymuje pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania dostępu do zamówionego przez siebie Produktu.
 7. W przypadku nieotrzymania wpłaty od Użytkownika w ciągu 7 dni roboczych Sprzedawca blokuje dostęp do internetowej platformy edukacyjnej, a zamówienie zostaje anulowane.
 8. Na podstawie § 15 ust. 4 statutu CKU CANVA w Poznaniu dyrektor placówki może podjąć decyzję o skreśleniu słuchacza z listy słuchaczy w przypadku:
  1) przekazania deklaracji rezygnacji z nauki złożonej do dyrektora placówki w formie pisemnej,
  2) braku aktywności – przekraczającej 3 miesiące - stwierdzonej na podstawie analizy miesięcznych raportów aktywności słuchaczy w poszczególnych zasobach,
  3) nieprzestrzegania postanowień statutu placówki,
  4) rażącego naruszenia norm współżycia społecznego w placówce.
 9. Słuchacz kończący naukę zostaje skreślony z listy słuchaczy oraz ma blokowane konto na internetowej platformie edukacyjnej z dniem 30 listopada (jeśli kurs skończył się w sesji październikowej) lub 31 marca (jeśli kurs skończył się w sesji lutowej).
 10. Jeśli słuchacz przed skreśleniem, o którym mowa w punkcie 9, zapisze się ponownie na kolejny lub powtórnie ten sam kurs, to nie zostaje skreślony, a jego nauka zostaje odpowiednio wydłużona.
 11. Klient oświadcza, że posiada wykształcenie uprawniające go do zdawania egzaminów eksternistycznych na poziomie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na podstawie odrębnych przepisów, tj. ukończył 8-letnią szkołę podstawową lub gimnazjum.

§ 5

Płatności

 1. Za termin otrzymania wpłaty o której mowa w § 4 ust. 5 uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 2. Ceny podane w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto. Sprzedawca nie jest podatnikiem VAT.
 3. Za zakupione w serwisie Produkty wystawiane są rachunki przekazywane Użytkownikowi pocztą elektroniczną wskazaną w formularzu zapisu, chyba że Użytkownik zaznaczy opcję „Proszę o przesłanie rachunku papierowego”.
 4. Użytkownik dokonujący zamówienia Produktu upoważnia Sprzedawcę do wystawienia rachunku bez podpisu Użytkownika.
 5. Tryb płatności wskazywany jest w formularzu zamówienia, przy czym wpłaty można dokonywać:

a.   Przez system płatności on-line Przelewy24 (dostępne płatności: Zakupy ratalne, Apple Pay, Bank Millennium, BPS, PEKAO S.A., Bank Pocztowy, Banki Spółdzielcze, BLIK, BGŻ BNP Paribas Polska, Credit Agricole, GetIn Online, Google Pay, ING Bank Śląski, Karta płatnicza, mBank, Nest Bank, Noble Bank, PayPal, Alior Bank, Citi Handlowy, Idea Bank, Inteligo, PKO BP, Plus Bank, Bank Ochrony Środowiska, Santander, SGB, SkyCash, T-Mobile Usługi Bankowe, Toyota Bank, Volkswagen Bank

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

b.   bezpośrednio na rachunek bankowy: dla wpłat z polskich banków: 86 1090 1476 0000 0001 2365 0076 dla wpłat z zagranicznych banków - numer rachunku w formacie IBAN: PL86 1090 1476 0000 0001 2365 0076
(kod SWIFT naszego banku BZ WBK: WBKPPLPP).

§ 6

Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały Serwisu składające się na Produkt stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019, poz. 1231.) i podlegają ochronie wynikającej z tej ustawy.
 2. Materiały zawarte w Serwisie mogą być wykorzystywane przez Użytkowników wyłącznie dla własnych potrzeb, bez możliwości ich rozpowszechniania.
 3. Ochrona o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie znane pola eksploatacji, a w szczególności:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy;
  • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w ust. 3 lit. b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§ 7

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Ze względu na charakter Produktu (treści cyfrowe nie zapisane na nośniku materialnym) oraz sposób zawarcia umowy (na odległość), Użytkownik nie ma prawa do odstąpienia od umowy z chwilą gdy Sprzedawca rozpocznie spełnianie świadczenia, tj. z chwilą rozpoczęcia korzystania z Produktu przez Użytkownika.
 2. Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy niezależnie od tego, czy rozpoczął korzystanie z Produktu w rozumieniu § 1 ust. 6, po upływie 14 dni od dnia przyznania dostępu do Produktu, tj. od dnia otrzymania potwierdzenia dostępu zgodnie z § 4 ust. 6 niniejszego Regulaminu.
 3. W chwili zawarcia umowy określonej w § 4 ust. 2 i 3 Regulaminu Użytkownik udziela jednoznacznej zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Sprzedawcę.
 4. Realizacja prawa do odstąpienia wynikającego z treści ust. 2 następuje poprzez formularz odstąpienia od umowy - kliknij, aby otworzyć formularz. Formularz należy wydrukować, wypełnić oraz podpisać, przesłać Sprzedawcy pocztą tradycyjną lub zeskanować i przesłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 5. Użytkownik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną o przyjęciu odstąpienia od umowy w ciągu 7 dni od momentu otrzymania zgłoszenia przy pomocy formularza, o którym mowa w ust. 2. Zwrot wniesionej przez Użytkownika opłaty nastąpi w terminie do 14 dni od daty skutecznego prawnie odstąpienia od umowy. Skuteczne prawnie odstąpienie od umowy powoduje, że uważa się ją za niezawartą. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji.

§ 8

Reklamacje

 1. Sprzedawca oświadcza, że Produkt jako przedmiot umowy sprzedaży jest wolny od wad fizycznych i prawnych. Jeśli jednak Użytkownik stwierdzi stan przeciwny, uprawniony jest do wysunięcia stosownego żądania poprzez złożenie reklamacji, na podstawie przepisów o rękojmi, tj. art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2019, poz. 1145).
 2. Reklamację dotyczącą funkcjonowania Produktu należy zgłosić za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem  https://naukaprzezinternet.pl/kontakt 
 3. Reklamację należy zgłaszać w terminie 30 dni od momentu zaistnienia przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania.

§ 9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Użytkownik posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a.    Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1668), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  b.    Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1668), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  c.    Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 10

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Rejestracja w Serwisie jest jednoznaczna z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Dane osobowe zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży, a jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 4. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Serwisu mogą być:
  a. podmioty realizujące płatności elektroniczne – celem realizacji i obsługi tych płatności,
  b. podmioty tworzące, zmieniające lub modyfikujące elementy Produktu lub w jakikolwiek inny sposób wpływające na zawartość Produktu – wyłącznie celem zapewnienia poprawnego funkcjonowania Serwisu i Produktu.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 7. Szczegółowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych zawiera Załącznik do Regulaminu – „Polityka prywatności” - dostępny również w odrębnej zakładce Serwisu.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.12.2019 r.
Strona wykorzystuje pliki cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka cookies »
Akceptuję, nie pokazuj więcej