Do zakończenia promocji pozostało:

REGULAMIN USŁUGI KSZTAŁCENIA ZA POŚREDNICTWEM INTERNETOWEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ (IPE) WWW.NAUKAPRZEZINTERNET.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa w szczególności:

1.1.1.rodzaj i zakres usług kształcenia ustawicznego organizowanego przez CANVA w formach pozaszkolnych o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (dalej: Pr. ośw.) w postaci kursów kompetencji ogólnych realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem IPE. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U.2019.123 ze zm.),

1.1.2.warunki świadczenia Usług za pośrednictwem Portalu, w tym wymagania techniczne niezbędne dla prawidłowego korzystania z Portalu i IPE,

1.1.3.warunki zawierania i rozwiązywania umowy kształcenia,

1.1.4.zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników,

1.1.5.prawa i obowiązki Użytkowników IPE, w tym tryb postępowania reklamacyjnego.

1.2.Usługi świadczone przez CANVA realizowane są na zasadach określonych w Regulaminie dostępnym pod adresem: https://naukaprzezinternet.pl/regulamin. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z IPE oraz przed zawarciem umowy kształcenia.

1.3.Uzyskanie dostępu do IPE wiąże się z obowiązkiem zapłaty opłaty, o której mowa w pkt. 5 Regulaminu. Akceptacja Regulaminu stanowi potwierdzenie, że Użytkownik wie, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

1.4.CANVA działa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (dalej: Pr. ośw.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”,, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) oraz Statutu Centrum Kształcenia Ustawicznego CANVA dostępnego pod adresem: https://naukaprzezinternet.pl/download/statut-canva.pdf (dalej: „Statut”).

2. DEFINICJE

2.1.CANVA – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego „Centrum Kształcenia Ustawicznego CANVA” wpisana do rejestru szkół i placówek niepublicznych Urzędu Miasta Poznania pod numerem 5/2014 w dniu 7 maja 2014 roku oraz ogólnopolskiego Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) pod numerem 122947, REGON: 302713692 świadcząca usługi za pośrednictwem Portalu i IPE.

2.2.Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.3.Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku.

2.4.Egzamin eksternistyczny - egzamin o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych.

2.5.Formularz zamówienia – formularz CANVA, za pomocą którego Użytkownik może wybrać Kurs i zawrzeć umowę kształcenia.

2.6.Internetowa Platforma Edukacyjna (IPE) – portal edukacyjny dostępny pod adresem internetowym https://liceum.naukaprzezinternet.pl/ za pośrednictwem, której CANVA prowadzi i organizuje Kursy umożliwiające synchroniczną i asynchroniczną interakcję między Użytkownikami a osobami prowadzącymi zajęcia dydaktyczne, jak również zapewniająca możliwość bieżącej kontroli postępów w nauce Użytkowników, weryfikację ich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych poprzez testy kontrolne, zadania otwarte, próbne prace egzaminacyjne oraz moduł RAPORTY, umożliwiający analizę aktywności Użytkowników w szczególności w zakresie ilości przerobionego materiału (logi i statystyki Kursu), zaliczonych lekcji i testów kontrolnych, czasu spędzonego na IPE oraz eksport tych danych do plików o różnych formatach.

2.7.Kadra dydaktyczna - kadra dydaktyczna Canva posiadającą kwalifikacje określone odpowiednio w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 ze zm.) lub na podstawie art. 120 ust. 4 Pr. ośw. prowadząca Kursy zgodnie z Programem nauczania.

2.8.Konto Użytkownika - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika, znajdującym się w zbiorze zasobów w systemie teleinformatycznym CANVA, w którym gromadzone są dane Użytkownika, w tym informacje o wybranym Kursie.

2.9.Kurs - usługa kształcenia realizowana przez CANVA, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przez IPE, w formie kursu kompetencji ogólnych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w Programie nauczania opracowanym na podstawie aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 Pr. ośw. z 11 przedmiotów tj. z języka polskiego, języka obcego (angielski, niemiecki lub rosyjski), matematyki, historii, fizyki, chemii, biologii, geografii, wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości i informatyki. Usługa świadczona jest przez kadrę dydaktyczną i zapewnia dostęp do IPE.

2.10.Liceum błyskawicznie – Kurs trwający od momentu zawarcia umowy kształcenia do końca miesiąca następującego po najbliższej sesji egzaminacyjnej wyznaczonej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) umożliwiający przystąpienie do egzaminu eksternistycznego w terminie wyznaczonym przez CKE.

2.11.Liceum ekspresowo – Kurs trwający od momentu zawarcia umowy kształcenia do końca miesiąca następującego po najbliższych dwóch kolejnych sesjach egzaminacyjnych wyznaczonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) umożliwiający przystąpienie do egzaminu eksternistycznego w terminach wyznaczonych przez CKE.

2.12.Liceum komfortowo – Kurs trwający od momentu zawarcia umowy kształcenia do końca miesiąca następującego po najbliższych trzech kolejnych sesjach egzaminacyjnych wyznaczonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) umożliwiający przystąpienie do egzaminu eksternistycznego w terminach wyznaczonych przez CKE.

2.13.Materiały dydaktyczne - materiały przygotowane przez kadrę dydaktyczną prowadzącą wybrany Kurs w formie dostosowanej do kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość uwzględniające Program nauczania danego Kursu.

2.14.Portal – strona internetowa prowadzona pod adresem https://naukaprzezinternet.pl/

2.15.Program nauczania – program danego Kursu opracowany przez CANVA na podstawie aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 Pr. ośw.

2.16.Przedłużenie nauki - Kurs umożliwiający uzupełnienie wiedzy z wybranych zajęć i przystąpienie do egzaminu eksternistycznego z tych zajęć w terminie wyznaczonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE).

2.17.Użytkownik - słuchacz/ uczestnik Kursu będący osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem IPE oraz osoba fizyczna, która zawiera lub zawarła umowę kształcenia z CANVA.

2.18.Usługa - usługa kształcenia ustawicznego w formie kursu kompetencji ogólnych, realizowana przez CANVA w formach pozaszkolnych o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 3 Pr. ośw. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem IPE w formie Kursów na podstawie opracowanych Programów nauczania.

2.19.Umowa kształcenia – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a CANVA za pośrednictwem Portalu bez jednoczesnej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, obejmująca dostęp do IPE w ramach wybranego i opłaconego przez Użytkownika Kursu,

2.20.System Zapisów – system internetowy służący do rejestracji Użytkowników, dostępny pod adresem: https://naukaprzezinternet.pl/zamow,

2.21.Zajęcia dydaktyczne – zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w postaci lekcji umożliwiających zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie wybranego przez Użytkownika Kursu. Zajęcia dydaktyczne realizowane w formie synchronicznej,

2.22.Zaświadczenie o ukończeniu Kursu – potwierdzenie ukończenia Kursu wydawane przez CANVA zgodne jest z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych po uzyskaniu przez Użytkownika pozytywnego zaliczenia Kursu zgodnie z Programem Nauczania Kursu.

3. USŁUGI KSZTAŁCENIA ŚWIADCZONE ZA POMOCĄ INTERNETOWEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ

3.1.CANVA prowadzi i organizuje kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w postaci kursów kompetencji ogólnych o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt. 3 Pr. ośw. zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust.1 lit. c Pr. Ośw. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez zapewnienie:

3.1.1.dostępu do oprogramowania, które umożliwia synchroniczną interakcję między Użytkownikami a osobami prowadzącymi Zajęcia dydaktyczne poprzez IPE,

3.1.2.materiały dydaktyczne,

3.1.3.bieżącą kontrolę postępów w nauce Użytkowników, weryfikację ich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych poprzez testy kontrolne, zadania otwarte, próbne prace egzaminacyjne,

3.1.4.bieżącą kontrolę kadry dydaktycznej.

4. DOSTĘP DO INTERNETOWEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ. ZASADY KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ.

4.1.Dostęp do IPE jest możliwy dla Użytkowników, którzy:

4.1.1.poprzez wybranie Kursu i jego opłacenie, pomyślnie dokonali rejestracji za pomocą Systemu Zapisów i założyli Konto Użytkownika („Konto Użytkownika”)

4.1.2.spełnili warunki opisane w § 20 Statutu,

4.1.3.zaakceptowali Regulamin nieodpłatnie udostępniony Użytkownikom przed zawarciem umowy kształcenia,

4.1.4.zaakceptowali i zapoznali się ze Statutem i podstawą programową wybranego Kursu.

4.2.Warunkiem korzystania z IPE jest łączne spełnienie wszystkich warunków opisanych w pkt. 4.1. Regulaminu, jak również podanie pełnych i prawdziwych danych.

4.3.Dostęp do IPE udzielany jest Użytkownikowi po zaksięgowaniu opłaty zgodnie z wybranym Kursem. Użytkownik dokonuje wyboru Kursu w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną. Po zaksięgowaniu opłaty, o której mowa w pkt. 5 Regulaminu, Użytkownik otrzymuje w formie elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy kształcenia na odległość na warunkach opisanych w Regulaminie.

4.4.Dostęp do IPE przydzielany jest na podstawie danych osobowych podanych przez Użytkownika przy zakładaniu Konta Użytkownika i na etapie zawierania umowy kształcenia. Użytkownik zobowiązany jest podać w trakcie rejestracji następujące dane: imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail Użytkownika, numer telefonu Użytkownika, datę urodzenia, kraj i miejsce zamieszkania oraz odpowiedzieć na pytania zawarte w zamówieniu.

4.5.Dostęp do IPE zostanie udzielony w terminie jednego dnia roboczego liczonego od momentu otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.3.

4.6.Przed rozpoczęciem Kursu, Użytkownik zobowiązany jest do odbycia szkolenia instruktażowego dotyczącego metod i zasad kształcenia na odległość oraz obsługi wykorzystywanego oprogramowania.

4.7.W trakcie Kursu Użytkownik ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych, korzystania z Materiałów dydaktycznych oraz obowiązek weryfikacji wiedzy.

4.8.Zaświadczenie o statusie kursanta (wzór) wystawiane jest po 14 dniach od momentu zapisu po przesłaniu wniosku na adres mailowy dyrektor@naukaprzezinternet.pl. Wniosek o zaświadczenie - pobierz.

4.9.Użytkownik, który chce otrzymać zaświadczenie o ukończeniu Kursu może zwrócić się do CANVA o wyznaczenie terminu i miejsca przeprowadzenia zaliczenia Kursu. Wydanie zaświadczenia o ukończeniu Kursu następuje na warunkach zaliczenia określonych w §27 Statutu oraz w Programie nauczania danego Kursu. Zaświadczenie o ukończeniu Kursu wysyłane jest na adres wskazany przez Użytkownika.

4.9.Użytkownik jest zobowiązany do:

4.9.1.działania w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników,

4.9.2.nieudostępniania swojego Konta Użytkownika oraz danych Użytkownika nieuprawnionym osobom trzecim, w szczególności materiałów dostępnych za pośrednictwem IPE,

4.9.3.nieprzenoszenia, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie, prawa do korzystania z Konta Użytkownika na osoby trzecie,

4.9.4.korzystania z IPE w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, w tym do korzystania z IPE w sposób niezakłócający jego funkcjonowania.

4.10.W przypadku, gdy Użytkownik podejmie działania sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub naruszające prawa innych Użytkowników, naruszające Statut, CANVA może zawiadomić Użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jako naruszenie Regulaminu i skutkować może zablokowaniem dostępu do Konta Użytkownika.

4.11.CANVA nie ponosi odpowiedzialności za:

4.11.1.sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z materiałów udostępnianych przez IPE,

4.11.2.skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała,

4.11.3.udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,

4.11.4.bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika, w szczególności za włamanie i wirusy komputerowe,

4.11.5.przerwy lub zaburzenia pracy IPE i korzystania z usług określonych w Regulaminie wynikłe z konieczności obsługi serwisowej sprzętu lub oprogramowania.

4.12.W celu zapewnienia Użytkownikowi najwyższego poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych, CANVA stosuje nowoczesne techniki zabezpieczenia kont i korespondencji w ramach IPE.

4.13.CANVA zastrzega sobie prawo do:

4.13.1.okresowego wyłączania IPE, po uprzednim powiadomieniu o planowanej przerwie w dostępie do IPE drogą mailową,

4.13.2.natychmiastowego zablokowania każdego konta Użytkownika, w wypadku naruszenia Regulaminu lub Statutu przez Użytkownika.

5. OPŁATY

5.1.Opłata za Kurs zależna jest od wyboru przez Użytkownika Kursu zgodnie z ceną i opisem Usług w chwili dokonywania wyboru zgodnie z cennikiem umieszczonym Portalu.

5.2.Podana opłata wyrażona jest w złoty polski i jest kwotą brutto.

5.3.W przypadku informowania o obniżonej opłacie CANVA uwidacznia także informację o najniższej opłacie jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki albo od dnia rozpoczęcia oferowania danego Kursu (jeśli okres ten jest krótszy niż 30 dni), albo o opłacie sprzed zastosowania obniżki.

6. PŁATNOŚĆ

6.1.Uiszczenie opłaty o której mowa w pkt. 5 Regulaminu lub za złożone zamówienie może być opłacone przez Użytkownika z góry:

6.1.1.płatne bezpośrednio na konto bankowe CANVA za pośrednictwem systemu płatniczego Przelewy24,

6.1.2.tradycyjnym przelewem na konto bankowe CANVA: 86 1090 1476 0000 0001 2365 0076 dla wpłat z zagranicznych banków - numer rachunku w formacie IBAN: PL 86 1090 1476 0000 0001 2365 0076 (kod SWIFT naszego banku BZ WBK: WBKPPLPP).

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.1.Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kształcenia bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zawarcia umowy.

7.2.Uprawniony do odstąpienia od umowy Użytkownik realizuje to prawo poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy - kliknij, aby otworzyć formularz. Formularz należy wydrukować, wypełnić oraz podpisać, przesłać CANVA pocztą tradycyjną pod adres: Centrum Kształcenia Ustawicznego CANVA, os. Stefana Batorego 101 Poznań 60-687 lub zeskanować i przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@naukaprzezinternet.pl.

7.3.W przypadku odstąpienia od umowy przez Użytkownika, CANVA ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

7.4.Użytkownik zachowuje prawo do odstąpienia od umowy, jeśli nie zaloguje się do IPE przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy kształcenia.

7.5.Użytkownik nie ma prawa do odstąpienia od umowy z chwilą gdy CANVA rozpocznie spełnianie świadczenia, tj. z chwilą zalogowania przez Użytkownika do IPE.

8. WYMAGANIA TECHNICZNE

8.1.W celu skorzystania z IPE konieczne jest spełnienie przez Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: https://naukaprzezinternet.pl/wymagania-ipe

8.2.CANVA informuje, iż podczas korzystania z IPE w komputerze Użytkownika instalowane są pliki typu „cookies”. Instalacja plików konieczna jest do prawidłowego działania IPE. Informacja dotycząca rodzajów plików i celu, dla którego są stosowane na IPE znajduje się na stronie https://naukaprzezinternet.pl/polityka-cookies

9. DANE OSOBOWE

9.1.Administratorem danych osobowych Użytkowników w IPE jest CANVA. Sekretariat administratora znajduje się os. Stefana Batorego 101 Poznań 60-687, adres e-mail: sekretariat@naukaprzezinternet.pl, numer telefonu: +48 61 8241 651, adres e-mail inspektora ochrony danych sekretariat@naukaprzezinternet.pl CANVA przetwarza dane osobowe Użytkowników:

9.1.1.w celu wykonania umowy kształcenia (art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),

9.1.2.w celu wykonania prawnych obowiązków, takich jak przechowywanie dokumentacji rozliczeniowej (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

9.1.3.na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na umożliwieniu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami ze strony Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

9.1.4.na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego wobec Użytkowników, w szczególności w postaci przekazywania informacji o oferowanych usługach (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

9.2.CANVA przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do realizacji celów, o których mowa w punkcie 10.1. powyżej, w szczególności dane identyfikacyjne i dane kontaktowe, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, kraj i miejsce zamieszkania, datę urodzenia i inne dane zawarte w zamówieniu.

9.3.Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz CANVA usługi, takie jak usługi księgowe, jak również dostawcom usług informatycznych (w tym m.in. Google, CYBER_FOLKS S.A. z siedzibą w Poznaniu, w tym poczty elektronicznej oraz systemu obsługi kontrahentów.). CANVA może udostępnić dane osobowe do państw trzecich znajdujących się poza UE jedynie w razie stwierdzenia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w tym państwie i zawarcia właściwej umowy w tym zakresie.

9.4.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia Usług oraz przez okres przedawnienia roszczeń stron z tytułu naruszenia zobowiązań wynikających zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu umowy, a w zakresie, w jakim przetwarzane są w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, do czasu złożenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania. Ponadto dokumentacja rozliczeniowa będzie przechowywana przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych.

9.5.Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem korzystania z usług opisanych w Regulaminie.

9.6.Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9.7.W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na swoją szczególną sytuację. Użytkownikowi przysługuje również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego. Można je zrealizować przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną lub tradycyjną na wskazane wyżej adresy do korespondencji.

10. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

10.1.Prawem autorskim chronione są teksty, grafika, schematy, zdjęcia, dźwięki, prezentacje, filmy i wszelkie inne materiały dostępne na IPE w tym Materiały dodatkowe, które stanowią utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z zm.), dalej jako: „pr. aut.”.

10.2.Materiały dostępne na IPE nie mają formy materialnej i nie są w takiej formie wprowadzane do obrotu. Udostępnienie przez Użytkownika materiałów osobom trzecim, nawet najbliższej rodzinie (odpłatnie lub nieodpłatnie) nie jest dozwolone.

10.3.CANVA udziela Użytkownikowi niewyłącznej i niekomercyjnej licencji na korzystanie z materiałów dostępnych na IPE i z Materiałów dodatkowych zgodnie z warunkami licencji opisanymi w pkt. 11 Regulaminu.

10.4.Licencja niekomercyjna uprawnia Użytkownika do korzystania z materiałów wyłącznie na własne, wewnętrzne potrzeby, bez możliwości dokonywania ich sprzedaży (odsprzedaży), najmu, leasingu, dzierżawy, świadczenia usług lub innych czynności z innymi osobami trzecimi (zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie).

10.5.W ramach licencji Użytkownik może korzystać z materiałów na następujących polach eksploatacji: wyświetlanie, odtwarzanie, drukowanie, wprowadzanie do pamięci komputera (w tym pamięci RAM) lub serwera jedynie na nośnikach, które należą do Użytkownika i tylko na użytek własny.

10.6.Użytkownik nie może w żaden sposób rozpowszechniać ani udostępniać nabytego materiału, ingerować w jego treść lub wygląd, zarówno w całości jak i w ich części, przerabiać go, kopiować, tworzyć opracowań lub w jakikolwiek inny sposób modyfikować.

10.7.Uprawnienia wynikające z udzielonej licencji przysługują wyłącznie Użytkownikom tj. osobom fizycznym które zawarły umowę o dostęp do IPE lub umowę o dostarczenie treści cyfrowe, jak również dziecku Użytkownika. Zgodnie z obowiązującym prawem korzystanie z materiałów w sposób sprzeczny z udzieloną licencją (np. poprzez udostępniania go innym osobom) może spowodować nie tylko odpowiedzialność cywilną, ale także karną.

10.8.Licencja nie uprawnia do udzielania dalszych licencji (sublicencji), chyba że CANVA udzieli na to wyraźną zgodę wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. Zgoda ta może być obarczona dodatkowymi zobowiązaniami.

10.9.Materiały dostępne na IPE jak również Materiały dodatkowe mogą być zabezpieczone przed nielegalnym kopiowaniem. Informacja o ewentualnej formie jego zabezpieczenia zostanie ujawniona w jego opisie. Użytkownik nie może usuwać lub modyfikować wprowadzonych zabezpieczeń.

10.10.CANVA przysługuje uprawnienie do dokonania kontroli korzystania z materiałów dostępnych w IPE przez Użytkownika. Uprawnienia kontrolne obejmują w szczególności prawo do żądania informacji i wyjaśnień w zakresie korzystania z materiałów dostępnych na IPE lub Materiałów dodatkowych, a także dokonania nabycia Materiału dodatkowego (lub próba jego dokonania) od Użytkownika bez ujawniania tożsamości CANVA lub bez wskazania, że nabycie (lub jego próba) dokonywane przez osobę trzecią odbywa się na polecenie CANVA.

10.11.W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących uprawnień związanych z korzystaniem z materiałów dostępnych na IPE lub Materiałów dodatkowych, w tym w przypadku zainteresowania komercyjnym wykorzystaniem, czy jego dalszą odsprzedażą, Użytkownik jest proszony o kontakt pod adresem: sekretariat@naukaprzezinternet.pl

11. ŻĄDANIE DOPROWADZENIA KORZYSTANIA Z PLATFORMY EDUKACYJNEJ ZGODNIE Z UMOWĄ

11.1.Jeżeli korzystanie z IPE jest niezgodne z umową kształcenia, Użytkownik może żądać doprowadzenia do zgodności z tą umową.

11.2.CANVA może odmówić doprowadzenia korzystania z IPE do zgodności z umową kształcenia, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla CANVA.

11.3.Przy ocenie nadmierności kosztów dla CANVA uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności korzystania z IPE z umową kształcenia.

11.4.CANVA doprowadza korzystanie z IPE do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowana przez Użytkownika o braku zgodności z tą umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia korzystania z IPE do zgodności z umową ponosi CANVA.

12. OŚWIADCZENIE O OBNIŻENIU OPŁATY ALBO O ODSTĄPIENIU OD UMOWY KSZTAŁCENIA

12.1.Jeżeli korzystanie z IPE jest niezgodne z umową kształcenia, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu opłaty, o której mowa w pkt.5 Regulaminu albo odstąpieniu od umowy, gdy:

12.1.1.doprowadzenie do zgodności korzystanie z umową kształcenia jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do pkt. 11.2 i 11.3,

12.1.2.CANVA nie doprowadził korzystania z IPE do zgodności z umową kształcenia zgodnie z pkt. 11.4,

12.1.3.brak zgodności korzystania z IPE z umową występuje nadal, mimo że CANVA podjął stosowne czynności,

12.1.4.brak zgodności korzystania z IPE z umową kształcenia jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od tej umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w pkt. 11,

12.1.5.z oświadczenia CANVA lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on do korzystania z IPE do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

12.2.Obniżona opłata musi pozostawać w takiej proporcji do opłaty wynikającej z umowy o dostęp do IPE, w jakiej wartość korzystania z IPE jest niezgodna z tą umową do wartości korzystania z IPE zgodnych z tą umową. Przy obniżeniu opłaty należy uwzględnić czas, w którym korzystanie z IPE pozostawało niezgodne z umową o dostęp.

12.3.Użytkownik nie może odstąpić od umowy o dostęp, jeżeli korzysta z IPE w zamian za zapłatę opłaty, a brak zgodności korzystania z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności korzystania z IPE z umową kształcenia jest istotny.

13. REKLAMACJE I ZAPYTANIA

13.1.W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub problemów związanych z korzystaniem z usług CANVA, Użytkownik może skontaktować się z CANVA wysyłając wiadomość e-mail pod adresem: sekretariat@naukaprzezinternet.pl, numer telefonu: +48 61 8241 651

13.2.Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem IPE.

13.3.Reklamacje można składać pocztą elektroniczną pod adres sekretariat@naukaprzezinternet.pl lub pocztą tradycyjną pod adres: os. Stefana Batorego 101, 60-687 Poznań.

13.4.Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji Użytkownika, wskazanie jakie działanie lub zaniechanie jest przedmiotem reklamacji, a także żądanie reklamacji.

13.5.CANVA rozpatrzy reklamację nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się wysłanie przed upływem tego terminu przez CANVA odpowiedzi o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji.

13.6.CANVA zastrzega sobie ponadto, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielenia wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

14. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

14.1.Postanowienia pkt. 13 Regulaminu nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkownika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich”, dostępnej pod adresem internetowym: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

14.2.W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Użytkownik może w szczególności zwrócić się:

14.2.1.do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

14.2.2.do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,

14.2.3.do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów).

14.3.Pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

15. ZMIANA REGULAMINU

15.1.Niniejszy Regulamin może ulec zmianie m.in. w przypadku:

15.1.1.zmiany obowiązujących przepisów prawa, mającej wpływ na treść Regulaminu,

15.1.2.zmiany związanej z zakresem świadczonych usług,

15.1.3.zmiany związanej z rodzajem świadczonych usług,

15.1.4.zmiany dotyczące wymagań technicznych niezbędnych do prawidłowego korzystania z IPE.

15.2.Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie tekstu jednolitego zmienionego Regulaminu na stronie internetowej: https://naukaprzezinternet.pl/.

15.3.Nowa treść Regulaminu zostanie doręczona Użytkownikowi poprzez wysłanie mu odnośnika do strony internetowej z aktualną treścią Regulaminu na adres e-mail podany w trakcie zapisów.

15.4.Zmieniony Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia i wysłania Użytkownikowi.

15.5.Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, może dokonać rezygnacji z dalszego korzystania z usługi dostępu do IPE, składając oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w terminie 7 dni od dnia wysłania mu zawiadomienia o zmianie Regulaminu.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16.1.Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników Regulaminu należy kierować na adres: sekretariat@naukaprzezinternet.pl

16.2.Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem https://naukaprzezinternet.pl/regulamin

16.3.Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim.

16.4.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

16.5.Regulamin obowiązuje od dnia 1.08.2023 r.

Strona wykorzystuje pliki cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka cookies »
Akceptuję, nie pokazuj więcej